collected from around the world
wingspan 15 mm

Hungary, Nagy Enyéd, 26. 6. 1911, leg. Szilády, coll. TTMB, wingspan 15 mm

Hungary, Bugac, Móricgát, 25. 4. 2014, leg. & coll. Szabóky, det. Richter Ig., GP 22318 IgR

Hungary, Bugac, Móricgát, 25. 4. 2014, leg. & coll. Szabóky, det. Richter Ig., GP 22318 IgR

Russia, South Ural, Moskovo, 570 m, 18. 6. 2009, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 23699 IgR

Russia, South Ural, Moskovo, 570 m, 18. 6. 2009, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 23699 IgR

Bulgaria, Kresna, Struma river, 21.-29. 5. 1994, leg. & coll. Šumpich, det.Baldizzone, wingspan 17 mm

Bulgaria, Kresna, Struma river, 21.-29. 5. 1994, leg. & coll. Šumpich, det.Baldizzone, wingspan 17 mm

Bulgaria, Kresna, Struma river, 21.-29. 5. 1994, leg. & coll. Šumpich, det. Baldizzone, GP 22362 IgR

Bulgaria, Kresna, Struma river, 21.-29. 5. 1994, leg. & coll. Šumpich, det. Baldizzone, GP 22362 IgR

Slovakia Nové Zámky 12. 6. 2005, leg. Šima, wingspan 15,5 mm

Slovakia, Nové Zámky 12. 6. 2005, leg. Šima, wingspan 15,5 mm

Slovakia Nové Zámky 12. 6. 2005, leg. Šima, GP 20433 IgR

Slovakia, Nové Zámky 12. 6. 2005, leg. Šima, GP 20433 IgR

Hungary, Nagy Enyéd, 26. 6. 1911, leg. Szilády, coll. TTMB, GP 20004 IgR

Hungary, Nagy Enyéd, 26. 6. 1911, leg. Szilády, coll. TTMB, GP 20004 IgR