collected from around the world
Hungary, Budaörs Naphegy, 27. 7. 1980, ex Jurinea molis, leg. Szücs, coll. TTMB

Hungary, Budaörs, Nap-hegy, 27. 7. 1980, ex Jurinea molis, leg. Szőcs, coll. TTMB, wingspan 14 mm

Russia, South Ural, Verbljushka hills, Donskoe, 24. - 28. 6. 2009, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., wingspan 14 mm

Russia, South Ural, Verbljushka hills, Donskoe, 24. – 28. 6. 2009, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., wingspan 14 mm

Russia, South Ural, Verbljushka hills, Donskoe, 24. - 28. 6. 2009, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 23753 IgR

Russia, South Ural, Verbljushka hills, Donskoe, 24. – 28. 6. 2009, leg. & coll. Šumpich, det. Richter Ig., GP 23753 IgR

Hungary, Budaörs, Nap hegy, 31. 7. 1980, ex Jurinea molis, leg., cult & det. Szöcs, coll. TTMB, wingspan 13 mm

Hungary, Budaörs, Nap hegy, 31. 7. 1980, ex Jurinea molis, leg., cult & det. Szöcs, coll. TTMB, wingspan 13 mm

ő

Russia, Kabardno-Balkaria, C. Caucasus Mts., Bylym, 10 km env., 26. 8. 20132, leg. & coll. Srnka, det. Richter Ig., GP 21907 IgR

Russia, Kabardno-Balkaria, C. Caucasus Mts., Bylym, 10 km env., 26. 8. 20132, leg. & coll. Srnka, det. Richter Ig., GP 21907 IgR

Russia, South Ural, Donskoe, 25. 6. 2009, leg. Srnka, GP 16320 IgR

Russia, South Ural, Donskoe, 25. 6. 2009, leg. Srnka, GP 16320 IgR

Hungary, Budapest Farkasy, 10. 6. 1918, ex Jurinea molis, leg. Uhrik, coll. TTMB, GP 19989 IgR

Hungary, Budapest, Farkasvölgy, 10. 6. 1918, ex Jurinea molis, leg. Uhrik, coll. TTMB, GP 19989 IgR

11 mm

11 mm

dtto, GP 19958 IgR

Hungary, Budapest, Farkasvölgy, 10. 6. 1918, ex Jurinea molis, leg. Uhrik, coll. TTMB, GP 19958 IgR