collected from around the world
Hungary, Bélmegyér, 8. 5. 2013, lgt. Ignác Richter

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg.  Richter Ig.

Hungary, Bélmegyer, 15. 9. 2016, ex Crinitaria linosyris

Hungary, Bélmegyer, 15. 9. 2016, ex Crinitaria linosyris

Hungary, Bélmegyer, 15. 9. 2016, ex Crinitaria linosyris

Hungary, Bélmegyer, 15. 9. 2016, ex Crinitaria linosyris

Coleophora cf. impalella, Bélmegyer (7)

Hungary, Bélmegeyr, 15. 9. 2016, leg. Richter Ig.

Hungary, Bélmegeyr, 15. 9. 2016, leg. Richter Ig.

Hungary, Bélmeger, 25. 4. 2017, leg., cult., det. & coll. Richter Ig., ex Crinitaria linosyris

Hungary, Bélmeger, 25. 4. 2017, leg., cult., det. & coll. Richter Ig., ex Crinitaria linosyris

Hungary, Bémegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter Ig. wingspan 15 mm

Hungary, Bémegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter Ig. wingspan 15 mm

Hungary, Belmegyér, 8. 5. 2013, leg. Richter IG., wingspan 15 mm

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter IG., wingspan 15 mm

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter Ig., wingspan 15 mm

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter Ig., wingspan 15 mm

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter, GP 20904 IgR

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter, GP 20904 IgR

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter Ig., GP 20905 IgR

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013, leg. Richter Ig., GP 20905 IgR

Hungary, Bélmegyér, 8. 5. 2013

Hungary, Bélmegyer, 8. 5. 2013