collected from around the world
wingspan 17 mm

Hungary, Örkény, 18. 6. 2012, leg. Richter Ig., wingspan 17 mm

Hungary, Örkény, 8. 5. 2014, ex Astragalus, leg. Richter Ig.

Hungary, Örkény, 8. 5. 2014, ex Astragalus, leg. Richter Ig.

Hungary,

Hungary, Örkény, 8. 7. 2014, ex Astragalus, leg., cult., det. & coll. Richter Ig.

Hungary, Örkény, 1. 8. 2014, ex Astragalus, leg., cult, det. & coll. Richter Ig.

Hungary, Örkény, 1. 8. 2014, ex Astragalus, leg., cult, det. & coll. Richter Ig.

Hungary, Tápióság, Nagy-rét, 29. 6. 2012, leg. & coll. Buschmann, det. Richter Ig., GP 21325 IgR

Hungary, Tápióság, Nagy-rét, 29. 6. 2012, leg. & coll. Buschmann, det. Richter Ig., GP 21325 IgR

Hungary, Örťkény, 18. 6. 2012, lgt. Ignác Richter, GP 18630 IgR

Hungary, Örkény, 18. 6. 2012, leg. Ignác Richter, GP 18630 IgR

Hungary, Örkény, 10. 6. 2007, ex larvae - Astragalus onobrychis, lgt. Ivan Richter, GP 11926 IgR, det. Tokár

Hungary, Örkény, 10. 6. 2007, ex larvae – Astragalus onobrychis, leg. Ivan Richter, GP 11926 IgR, det. Tokár